Nghiên cứu tính đa hình gen AhR và AIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69575Nghiên cứu tính đa hình gen AhR và AIP ở các nạn nhân phơi nhiễm dioxin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69575