Bài toán tìm bao lồi của tập hữu hạn các điểm hoặc các hình tròn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69582Bài toán tìm bao lồi của tập hữu hạn các điểm hoặc các hình tròn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69582