Một số phương pháp hiệu quả giải phương trình vi phân đại số phi tuyến có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69589Một số phương pháp hiệu quả giải phương trình vi phân đại số phi tuyến có cấu trúc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69589