Phép chập liên kết với biến đổi chính tắc tuyến tính bù và biến đổi dạng Hartley chính tắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69598

Phép chập liên kết với biến đổi chính tắc tuyến tính bù và biến đổi dạng Hartley chính tắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69598