Vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69675Vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất rau ở huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69675