Nghiên cứu khả năng chịu axit và hấp thụ nhôm của vi sinh vật được phân lập từ đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69682Nghiên cứu khả năng chịu axit và hấp thụ nhôm của vi sinh vật được phân lập từ đất trồng chè vùng Tân Cương, Thái Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69682