Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Bến Hải - Quảng Trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69688Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Bến Hải - Quảng Trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69688