Phân lập vi sinh vật từ cây rong biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của chúng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69698Phân lập vi sinh vật từ cây rong biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của chúng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69698