Thực trạng thị trường căn hộ chung cư giai đoạn 2013-2016 và những ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại một số quận phía Tây Bắc thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69703Thực trạng thị trường căn hộ chung cư giai đoạn 2013-2016 và những ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại một số quận phía Tây Bắc thành phố Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69703