Nghiên cứu đặc điểm kháng khuẩn của vi khuẩn lactic phân lập từ một số thực vật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69732Nghiên cứu đặc điểm kháng khuẩn của vi khuẩn lactic phân lập từ một số thực vật ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69732