Nghiên cứu ứng dụng đệm sinh học trong phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật (2,4D và Cartap)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69737Nghiên cứu ứng dụng đệm sinh học trong phân hủy hóa chất bảo vệ thực vật (2,4D và Cartap)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69737