Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật Macrodilution và Microdilution trong xác định mức độ nhạy cảm với colistin của một số chủng vi khuẩn Gram âm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69756Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật Macrodilution và Microdilution trong xác định mức độ nhạy cảm với colistin của một số chủng vi khuẩn Gram âm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69756