Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp trong thu hồi đất tại một số dự án khu dân cư trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69758Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp trong thu hồi đất tại một số dự án khu dân cư trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69758