Xác định thành phần đồng vị 6Li/7Li trong một số mẫu nuớc địa chất bằng phuơng pháp pha loãng đồng vị - khối phổ plasma cao tần cảm ứng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69786Xác định thành phần đồng vị 6Li/7Li trong một số mẫu nuớc địa chất bằng phuơng pháp pha loãng đồng vị - khối phổ plasma cao tần cảm ứng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69786