Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69789Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69789