Dao động điều hoà tắt dần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69798Dao động điều hoà tắt dần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69798