Nghiên cứu phát triển phần mềm tích hợp GPS và cảm biến trên điện thoại cho các phương tiện đường thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69895Nghiên cứu phát triển phần mềm tích hợp GPS và cảm biến trên điện thoại cho các phương tiện đường thủy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69895