Nghiên cứu xây dựng mô hình đo và điều khiển nhiệt độ theo thuật toán PID với các cảm biến công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69918Nghiên cứu xây dựng mô hình đo và điều khiển nhiệt độ theo thuật toán PID với các cảm biến công nghiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69918