Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê Anh-Việt dựa vào đảo trật tự từ theo cây cú pháp phụ thuộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69926Cải tiến chất lượng dịch máy thống kê Anh-Việt dựa vào đảo trật tự từ theo cây cú pháp phụ thuộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69926