Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ-ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69928Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ-ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69928