Nghiên cứu một số mô hình học ontology và ứng dụng trong miền dầu khí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69929Nghiên cứu một số mô hình học ontology và ứng dụng trong miền dầu khí

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69929