Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69930



Kiểm thử dựa trên mô hình với cách tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69930