Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam thực trạng và định hướng phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69931Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam thực trạng và định hướng phát triển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69931