Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69933Liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại các trường đại học của Bộ Công thương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69933