Phát triển nhân lực lãnh đạo sở, ngành theo tiếp cận khung năng lực – Nghiên cứu điển hình tại Tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69934Phát triển nhân lực lãnh đạo sở, ngành theo tiếp cận khung năng lực – Nghiên cứu điển hình tại Tỉnh Hòa Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69934