Nợ công bền vững: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69937Nợ công bền vững: kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69937