Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69940Nợ công cấp địa phương ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69940