Quản lý nhân lực tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69970Quản lý nhân lực tại Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69970