Quản lý hoạt động dạy học các học phần thực tập môn học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70178Quản lý hoạt động dạy học các học phần thực tập môn học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70178