Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn thành phố Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70246Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai theo Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn thành phố Hải Phòng)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70246