Lời thường thuật của một đại biểu Việt Nam tham dự tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng Sản ( Tháng 7-1935)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70410Lời thường thuật của một đại biểu Việt Nam tham dự tại Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng Sản ( Tháng 7-1935)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70410