Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công viên hồ điều hòa CV1 tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý tài nguyên và môi trường: 88501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70441Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án công viên hồ điều hòa CV1 tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý tài nguyên và môi trường: 88501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70441