Nghiên cứu tách chiết hoạt chất protodioscin từ cây Bạch Tật Lê (Tribulus terrestris L.) : Luận văn ThS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70485Nghiên cứu tách chiết hoạt chất protodioscin từ cây Bạch Tật Lê (Tribulus terrestris L.) : Luận văn ThS

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70485