Đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70657Đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70657