Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình ĐịnhTừ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70713Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình ĐịnhTừ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70713