Lịch sử Việt Nam qua cách nhìn của học giả Nhật Bản Furuta Motoo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70963Lịch sử Việt Nam qua cách nhìn của học giả Nhật Bản Furuta Motoo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70963