Nghị viện Châu Âu với việc dạy học lịch sử ở Châu Âu (Khuyến nghị của nghị viện Châu Âu số 1283, ngày 22-1-1996)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71268Nghị viện Châu Âu với việc dạy học lịch sử ở Châu Âu (Khuyến nghị của nghị viện Châu Âu số 1283, ngày 22-1-1996)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71268