Trở lại vấn đề: Nguyễn Ái Quốc có tham dự hội nghị trung ương tháng 10 -1930 không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71270Trở lại vấn đề: Nguyễn Ái Quốc có tham dự hội nghị trung ương tháng 10 -1930 không?

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71270