Mậu dịch tơ lụa của công ty Đông Ấn Hà Lan với đàng ngoài 1637-1670

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71274Mậu dịch tơ lụa của công ty Đông Ấn Hà Lan với đàng ngoài 1637-1670

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71274