Cơ sở "Lý thuyết" về xây dựng "Ấp chiến lược" của chính quyền Sài Gòn trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71281Cơ sở "Lý thuyết" về xây dựng "Ấp chiến lược" của chính quyền Sài Gòn trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71281