Chính sách Quân Điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu Địa Bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71283Chính sách Quân Điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu Địa Bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71283