Mấy vấn đề từ Chiến thắng Việt Bắc (Thu - Đông 1947)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71285Mấy vấn đề từ Chiến thắng Việt Bắc (Thu - Đông 1947)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71285