Công thức "Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung": Một sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật dùng binh của Đảng ta trong cuộc phản công Việt Bắc Thu - Đông 1947

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71315Công thức "Đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung": Một sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật dùng binh của Đảng ta trong cuộc phản công Việt Bắc Thu - Đông 1947

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71315