Một số di tích lịch sử - văn hóa Hà nội qua tư liệu Địa Bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71356Một số di tích lịch sử - văn hóa Hà nội qua tư liệu Địa Bạ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71356