Hoạt động buôn bán ngựa và chính sách kinh dinh của nhà Lý ở khu vực Tây Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71554Hoạt động buôn bán ngựa và chính sách kinh dinh của nhà Lý ở khu vực Tây Bắc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71554