Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71558Về mối quan hệ giữa "Hoàng Việt luật lệ" và "Đại Thanh luật lệ"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/71558