Xây dựng thư viện số tại Đại học Bách khoa Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72197Xây dựng thư viện số tại Đại học Bách khoa Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72197