Về nội dung bức thư: "Thư của đại biểu Nguyễn gửi toàn quyền Đông Dương ngày 20-2-1909"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72384Về nội dung bức thư: "Thư của đại biểu Nguyễn gửi toàn quyền Đông Dương ngày 20-2-1909"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72384