Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở Tỉnh Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72485Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở Tỉnh Hà Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72485