Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72496Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72496